Doktorand i kulturgeografi inom historisk geografi och landskapsstudier

Publiceringsdatum: 2023-09-29

Vill du arbeta inom pedagogik-branschen? Nu har du chansen att börja jobba som doktorand hos Stockholms Universitet. Detta är ett jobb på heltid där Stockholms Universitet letar efter någon under 6 månader eller längre.

Stockholm är platsen där detta jobb har sin tjänsteort. Stockholms Universitet behöver fler anställda som stödjer arbetet inom doktorand. Kolla in deras lediga tjänst för att se om du har vad som krävs. Låt Stockholms Universitet hjälpa dig att uppnå dina karriärmål som doktorand! Ansök seast onsdag den femtonde november 2023.


Jobbannons

vid Kulturgeografiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-11-15.

Kulturgeografiska institutionen har cirka 50 anställda och bedriver forskning och undervisning inom en rad ämnen inom kulturgeografi, geografi och samhällsplanering. Information om nuvarande forskning inom de olika profilerna finns på: www.humangeo.su.se/forskning.

Forskarutbildningsämne: 

Doktoranden i geografi med kulturgeografisk inriktning  kommer att arbeta inom forskargruppen för Historisk geografi och landskapsstudier. Doktoranden kommer att vara baserad vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Historisk geografi och landskapsstudier behandlar relationer, processer och resultat av människors interaktioner med marken – i urbana, regionala och rurala miljöer; på lokal, nationell och global skala; och genom historiska och samtida perioder. Forskare i denna grupp arbetar för närvarande i Colombia, Sverige, Italien, Tanzania, Etiopien och Kina. Inom gruppen finns det för närvarande fem områden för undersökning: Historisk geografi och bosättningsstudier; jordbruksgeografi; minnesstudier; markanvändning och miljö; samhälle-naturrelationer och politisk ekologi. Gruppen har fokus på innovativa och klassiska geografiska metoder. Till exempel historisk kartanalys, GIS, satellitbildsanalyser, kartering av landskap, semistrukturerade intervjuer, fältundersökningar, deltagarobservation, visuella metoder och känslomässiga geografier. Vi är öppna för, och positiva till kombinationer av nya metoder, som är utformade för att vara fall- och sammanhangsspecifika. Vi är också intresserade av "hur man gör" parallellt med "vad-vi-gör" i förhållande till forskningsinnehåll.

Mer information om forskningsprofilen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det krävs också att man har läst minst 90 hp i kulturgeografi eller har annan relevant bakgrund för utbildningen. Handledningsspråk och seminariespråk är antingen svenska eller engelska.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kulturgeografi och kräver därför mycket goda kunskaper i svenska eller engelska. I övrigt, se: den allmänna studieplanen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är i rangordning:

 • den vetenskapliga förmåga som den sökande visat i uppsatsarbeten från avancerad och grundläggande nivå, samt i den preliminära forskningsplanen

a) självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten

b) problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan

c) tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar

d) metodologisk och vetenskaplig mognad

e) kommunikations- och samarbetsförmåga

 • den sökandes akademiska förkunskaper avseende historisk geografi och landskapsstudier
 • den sökandes förmåga att bidra till och dra nytta av forskningsmiljön vid Kulturgeografiska institutionen och befolkningsgeografiska forskargruppen.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Dominic Power, dominic.power@su.se, och prefekten marianne.abramsson@humangeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev - beskriv kort vem du är, varför du är motiverad att bli doktorand i kulturgeografi, varför du är intresserad av det forskningsområde som beskrivs i annonsen och vad som gör dig lämplig för det projekt som föreslås
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:

– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet

– varför och hur du vill bedriva projektet 

– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
 • Bevis på kompetens i engelska. Detta kriterium gäller inte för studenter som har avslutat sin utbildning vid ett svenskt universitet, där engelskakunskaper är ett allmänt behörighetskrav. Du kan läsa mer om engelskakraven vid Stockholms universitet här: English requirements.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnStockholms Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003062
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Stockholms Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Stockholm. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Stockholms Universitet skickar du in din ansökan senast 2023-11-15.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand inom infrainformatik med fokus räddningssystem

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2023-10-26

Mer info

Doktorand i medicinsk vetenskap inom forskarskolan Nära vård

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-11-13

Mer info

Doktorand inom kvantitativ logistik med inriktning mot elflyg

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2023-10-26

Mer info