Doktorand inom kritiska urbana studier med fokus på rättvisa och klimat

Publiceringsdatum: 2023-01-24

Vi söker efter en doktorand i kritiska urbana studier vid avdelningen Stadsbyggnad. Doktoranden kommer att ingå i satsningen "Just Transitions - Forskarskolan om ledning och organisering för rättvis och regional klimatomställning" finansierat av Formas.

Information om forskningsområdet/projekt/avdelning

Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Många städer har formulerat klimatplaner och mål där också begreppet ’rättvisa’ betonas som avgörande för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och fullvärdiga levnadsvillkor och livsmiljöer för samtliga invånare. Dock har de kunskapsfält som hittills utvecklats kring hållbar urban klimatomställning endast i begränsad omfattning inbegripit forskning och praktik kring urban rättvisa. Syftet med forskarskolan Just Transitions är att bygga kunskap och kompetens kring hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas i en lokal kontext. Genom sju doktorandprojekts engagemang i kommunala och regionala processer utvecklas kunskap om de förutsättningar och förmågor som krävs för samverkan, ledning och styrning mot en klimaträttvis omställning. I en transdisciplinär samverkan kommer forskarskolans doktorander att utveckla sina projekt utifrån de ingående offentliga parternas befintliga och framtida behov och sina respektive disciplinära utgångspunkter.

Just Transitions etableras mellan fyra offentliga och tre akademiska parter: Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Linköpings stad, Länsstyrelsen Östergötland, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Linköpings universitet, samt med samverkansarenan Urban Futures Centrum i Göteborg. Tillsammans skapar dessa aktörer en lärandemiljö mellan relevanta forskningsfält, och mellan forskning och kommunal och regional praktik. Forskarskolan är strukturerad utifrån fyra tvärgående teman, som tillsammans formar ett ramverk för en rättvis klimatomställning:

1. Konflikter och dilemman i stadsplanering och beslutsfattande för rättvisa klimatomställningar

2. Begreppet ‘rättvisa’ som utgångspunkt för urbana och regionala klimatomvandlingar

3. Gränsöverskridande metoder för forskning och omställning

4. Kapacitet och kompetens för en urban klimaträttvis omställning

Det aktuella doktorandprojektet avser att belysa Göteborgs kommuns stadsledningskontors arbete för en rättvis klimatomställning. Stadsledningskontoret ansvarar för att samordna stadens arbete, en roll som inkluderar att driva ett omställningsarbete som inkluderar alla hållbarhetsdimensioner. Det finns ett akut behov av att utforska motsättningar och synergier mellan befintliga planer och program som tar upp social och ekologisk hållbarhet, samt att utforska handlingsutrymmet inom stadens förvaltningar. Det aktuella doktorandprojektet kommer att ta utgångspunkt i stadens arbete med ”Ett Jämlikt Göteborg” och ”En ekologiskt hållbar stad”. Det syftar till att ge verktyg och metoder för att visualisera konflikter och synergier mellan mål och förhållningssätt, och hur insatser påverkar människor olika i olika delar av staden. Det syftar vidare till att ge en större socio-rumslig medvetenhet i tidiga faser av stadens samordningsarbete, för att underlätta arbetet för en rättvis klimatomställning.

Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik representerar ett brett kunskapsteoretiskt fält som sträcker sig från ingenjörsvetenskap över samhällsvetenskap till humaniora och designbaserad, konstnärlig forskning. Våra olika perspektiv möjliggör en stark tvärvetenskaplig utveckling inom området och en bredare diskussion om olika aspekter av hållbarhet.

Avdelning Stadsbyggnad forskar och undervisar inom stadsbyggnad på alla skalnivåer, från enskilda stadsrum till stadslandskap och hela regioner. I fokus står den byggda miljöns roll för att skapa en hållbar utveckling. Våra städer och regioner genomgår idag stora omvandlingar samtidigt som de står inför stora utmaningar kring avgörande hållbarhetsfrågor såsom klimatförändringar, urbaniseringsprocesser, ökande regionala skillnader, segregation och gentrifiering.

I vår forskning och undervisning möts tre komplementära kunskapstraditioner:

  • Praktikbaserad kunskap och generativa metoder, som fokuserar på att utveckla hållbara stadsbyggnadslösningar;
  • Kvantitativa, analytiska metoder, som fokuserar på att beskriva effekter av olika stadsbyggnadsstrategier; och
  • Kritiska, tolkande metoder, med fokus på att förstå den byggda miljön i en bredare social kontext.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom kritiska urbana studier. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen i syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen börjar i augusti/september 2023 och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen är begränsad till högst fem år.

Sista ansökningsdag: 10-03-2023

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnChalmers Tekniska Högskola AB
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer5564795598
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Chalmers Tekniska Högskola AB söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Göteborg. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Chalmers Tekniska Högskola AB skickar du in din ansökan senast 2023-03-10.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Två doktorander - med fokus på rättvis urban och regional klimatomställning

Göteborgs Universitet söker två personer till tjänsten som doktorand i Göteborg.

2023-03-10

Mer info

Doktorand i experimentell fysik med fokus på rymdfysik

Umeå Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Umeå.

2023-02-02

Mer info

Doktorand i Konstruktionsteknik med fokus på nya nyttiga laster

Lunds Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Lund.

2023-03-10

Mer info