Doktorand i humanistiska studier

2019-09-09

Till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik söker vi en Doktorand i humanistiska studier, inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, med orientering mot skolämnet svenska i grundskolan eller gymnasieskolan

Information

Forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik startar en ny omgång den 1 januari 2020. Till forskarskolan antas ett antal doktorander, varav en i humanistiska studier med inriktning svenska språket eller litteraturvetenskap, och med orientering mot skolämnet svenska. Forskarskolan är nära knuten till lärarutbildningen vid Örebro universitet. Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Forskarskolan fokuserar didaktiska frågor inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Didaktik är ett forskningsområde som i vid mening behandlar relationen mellan elev, lärare och innehåll i undervisnings- och lärandeprocesser. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll.

I skolämnet svenska ingår de två vetenskapliga disciplinerna svenska språket och litteraturvetenskap. Forskningen inom svenska språket vid Örebro universitet är särskilt stark inom multimodal text- och diskursanalys samt literacy- och skrivforskning, ofta ur språkdidaktiska perspektiv. Forskningen inom ämnet litteraturvetenskap har en viss profilering mot berättar- och fiktionsteori och förhållandet mellan fiktionell och faktisk framställning, vilket även öppnar för frågor av didaktisk natur.

Den som antas till denna doktorandplats i forskarskolan kommer alltså att bedriva sina studier inom forskarutbildningsämnet humanistiska studier, i vilket inriktningarna svenska språket och litteraturvetenskap ingår. Du anger i ansökan vilken inriktning du söker, och ditt avhandlingsprojekt (se nedan) inriktas på språk- eller litteraturdidaktiska frågor knutna till grundskolan och/eller gymnasieskolan.

Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor i svenskämnets konkreta utbildningspraktik.

Behörighet och anmälan

För fullständig annons och anmälan, besök www.oru.se/ledigajobb                                                                                         

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Örebro Universitet i Örebro genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan