Doktorand i historia och historiedidaktik inom projektet "snabbspåret"

2019-08-22

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution

Vid institutionen samhälle, kultur och identitet bedrivs ämneslärarutbildning i historia, religion och samhällskunskap och lärarutbildning i SO. Institutionen har också ett studie- och yrkesvägledarprogram. Det finns även en kandidat- och magister/mastersutbildning i historia samt forskarutbildning i historia och historiedidaktik i samarbete med två forskarskolor. Forskningsmiljön Historiska studier har för närvarande cirka femton seniora forskare och elva doktorander.

Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter

Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar doktorander som intresserar sig för globalisering, mångkulturalitet och utbildning. Inom ramen för fem olika forskarutbildningsämnen undersöks hur utbildning organiseras och lärande sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och politisk rörelse. Dessa processer har bidragit till nya mångkulturella och transnationella sammanhang i vilka barndom och vuxenhet formas och innebär förändringar i skola, samhälle och människors vardagsliv.

Forskarutbildningsämnet historia och historiedidaktik söker en doktorand som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Innehåll och arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.)

Institutionen söker en doktorand skall arbeta i ett projekt anknutet till det så kallade snabbspåret för utbildning av nyanlända lärare och förskollärare. Detta är en särskild utbildningssatsning med syfte att snabbt förbereda människor med utländsk lärarexamen för svenskt skolväsende. Projektet syftar till att öka kunskaperna om de i snabbspårsutbildningen ingående individernas karriärutveckling och identitetsskapande utifrån ett livshistoriskt perspektiv och om ”snabbspårets” betydelse för den svenska skolans personalförsörjning i ett förändringsperspektiv. Vi söker en doktorand som har intresse av att arbeta med både kvantitativ och kvalitativ metod och som har erfarenhet av ”oral history”.

I anställningen kan upp till 20 % institutionstjänstgöring vara aktuellt. Anställningen förlängs med motsvarande tid som institutionstjänstgöring gjorts.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

• avlagt en examen på avancerad nivå,

• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller

• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom historia, historiska studier eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Erfarenhet av att arbeta med såväl kvantitativ som kvalitativ metod är meriterande liksom  erfarenhet av att arbeta med muntlig historia..

Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-09-15.

Tillträde

2020-01-15

Se annonsen i sin helhet på https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Malmö universitet i Malmö genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Malmö universitet
205 06 Malmö
20506 Malmö

Till webb­ansökan