Doktorand i fri konst, två anställningar

2019-11-05

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt våra centrumbildningar Inter Arts Center och Körcentrum Syd. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Konsthögskolan i Malmö har omkring 75 studenter och erbjuder utbildning i fri konst på bachelor-, master- och doktorsnivå. Konsthögskolan i Malmö är en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med högt ställda konstnärliga pedagogiska mål och mycket gott anseende i konstvärlden. Konsthögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät. Vi har många studenter och lärare från andra länder än Sverige.

Antagning 

Antagning sker till fyra års heltidsstudier som avslutas med konstnärlig doktorsexamen.

Antagning av forskarstuderande sker enligt Lunds universitets antagningsordning för forskarutbildning.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl drivandet av sitt eget forskningsprojekt som att delta i forskarutbildningskurser. Såväl undervisningsspråk som avhandlingsspråk är engelska. 

Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet för att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå har den som: 

- avlagt en examen på avancerad nivå

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Särskild behörighet 

Särskild behörighet att för att antas till den konstnärliga utbildningen i fri konst på forskarnivå har den som: 

- avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för bildkonstnärer eller motsvarande, och 

- har utfört konstnärligt eller curatoriellt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för denna del av utbildningen kan bedömas. 

Bedömningsgrunder

- Projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (motsvarande 4 års heltidsstudier)

- Projektets forskningsmässiga kvalitet avseende på forskningsfrågor, relevans, originalitet, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt metodbeskrivningens kvalitet

- Den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning

- Institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning

Instruktioner till sökande

Till ansökan ska bifogas en forskningsplan i vilken den sökande redogör för sitt forskningsprojekt. Planen ska innehålla projektbeskrivning, metodbeskrivning och en skiss över forskningsarbetets genomförande, inklusive tidplan. Vidare skall en konstnärlig portfolio eller motsvarande bifogas.

Fysiska bilagor skickas till Konsthögskolan i Malmö, Att. Charlotta Österberg, Box 4035, 203 11 Malmö.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Övrigt

För mer info se Konstnärliga fakultetens hemsida för forskning, https://www.performingarts.lu.se/forskning.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Konsthögskolan i Malmö i Malmö genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan