Doktorander i pedagogiskt arbete – en stärkt lärarprofession

2019-12-16

Högskolan Dalarna söker intresserade av doktorandstudier i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. De forskarstuderande kommer att antas som doktorander vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning i pedagogiskt arbete med start hösten 2020. 

 

Forskarstuderande i pedagogiskt arbete verkar i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med ett 60-tal andra forskare inom forskningsprofilen Utbildning och lärande. Där bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. 

 

Utbildningsämnet och studietakt 

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer utbildningens allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete behandlar pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Undervisning, lärande, omsorg och fostran är ämnets centrala kunskapsobjekt och studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser utgör även det väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling är dessutom en viktig del av ämnet.

 

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som antingen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller på heltid, enligt överenskommelse.  

 

Utlysningens innehållsliga inriktning – En stärkt lärarprofession för framtidens utmaningar

Utlysningen har en inriktning mot studier som utforskar de utmaningar och möjligheter lärarprofessionen ställs inför idag och väntas stå inför inom den närmaste framtiden. Det kan exempelvis handla om samhällsförändringar som globalisering, digitalisering eller demokrati- och hållbarhetsutmaningar. Att skapa likvärdiga möjligheter för undervisning och lärande i dagens samhälle innebär utmaningar som kräver förnyelse och utveckling inom samtliga utbildningspraktiker, från förskola till högre utbildning. Att kraven på vetenskaplighet och mätbara resultat är höga ställer ytterligare krav. Vad innebär det då att undervisa i vår aktuella samhällssituation med tanke på framtidens utmaningar? Vilka specifika utmaningar och möjligheter framträder inom olika ämnen eller kunskapsområden i institutionella utbildningspraktiker? Finns redan praktiker som kan visa vägen i arbetet med att möta samtidens och framtidens utmaningar? Dessa och liknande frågor är angelägna att studera för att kunna bygga en stark lärarprofession som vilar på vetenskaplig grund såväl som beprövad erfarenhet. Alla ansökningar inom ramen för denna tematik är välkomna. Vi ser gärna ansökningar med inriktning mot förskola och svenskämnets didaktik (så väl läs- och skrivundervisning som litteraturdidaktik), då en doktorandtjänst är planerad att tillsättas inom var och en av dessa inriktningar.

 

Låter det intressant? 

För fullständig information, läs vidare på vår hemsida:

https://www.du.se/globalassets/global/styrdokument/forskarutbildning/3.-regler/allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-pedagogiskt-arbete-2017.pdf

 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Högskolan Dalarna i Falun genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan